C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

El nostre projecte

Som una escola catalana, pública, viva, participativa, inclusiva i innovadora que pretén el desenvolupament i la formació integral de l’infant en tots els seus vessants: emotives, intel·lectuals, físiques i socials, tot fent servir diferents metodologies que respecten les intel·ligències múltiples de l’alumnat i els diferents estils d’aprenentatge.

Som una escola formada per un equip de mestres plenament implicat en el funcionament del centre. Incorporem les famílies en la gestió i en la vida del centre i comptem amb la seva col·laboració en el procés d’aprenentatge dels seus fills/es. Fomentem la coeducació, la igualtat d’oportunitats per a tothom, i creiem en la inclusió com a força d’acollida de la diversitat. Treballem per a la cohesió social a través de la cultura, potenciant l’àrea artística i dinàmica de la música i l’expressió corporal. Apliquem progressivament les noves tecnologies amb esperit de motivació i renovació. Promovem el respecte i la identificació amb l’entorn i el sentiment de pertinença a una societat que creu en un futur esperançador i solidari.

Volem ser un centre capaç de garantir un Projecte Educatiu compromès amb l’atenció a la diversitat i la inclusió que treballa amb metodologies que potencien l’atenció individualitzada. El nostre marc de referència normatiu és el currículum d’Educació Infantil i de Primària de la Generalitat de Catalunya, per a nosaltres és una bona eina de treball perquè ens orienta i ens ajuda a concretar el nostre dia a dia, des dels orígens de l’escola treballem sense llibres i són els mateixos infants els que generen els seus dossiers.

Som un centre compromès amb el canvi educatiu i per això som un dels 30 centres de la mostra representativa del programa Escola Nova 21. Aquest programa proposa una transformació del sistema educatiu per tal que s’actualitzi, adoptant plenament un propòsit dirigit a desenvolupar competències per a la vida i amb unes pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement existent de com les persones aprenem.

Creiem en la riquesa infinita de les potencialitats dels infants, la seva capacitat de sorprendre’s, investigar, construir el coneixement a través de l’acció, la creativitat i les relacions personals, per això organitzem les aules de la Comunitat de Petits en microespais per tal d’afavorir el desenvolupament integral dels nens i les nenes i respondre a les seves necessitats fisiològiques, afectives, de moviment, d’autonomia, de socialització, de descoberta, d’exploració, etc.

Llegir més

Cal un treball conjunt per part de tots els agents que intervenen en el creixement dels infants: escola, família i entorn. És per aquest motiu que sentim que cal dur a terme accions educatives que permetin als infants sentir aquests agents actius com un tot unitari en la seva vida. Els alumnes realitzen almenys una mitjana d’una sortida al mes. Al llarg de tot el curs, realitzen sortides relacionades amb totes les àrees (espais naturals, museus, auditori, teatres…)

Tot l’alumnat, des d’I3 fins a 6è va de convivències en cada curs escolar. Representa un projecte interdisciplinari que comprèn abans, durant i després de les convivències. L’objectiu que es pretén amb les sortides i les convivències és fomentar la motivació, l’autonomia personal, el fet de saber estar i comportar-se en altres entorns i l’aprenentatge competencial amb contacte amb l’entorn proper.

L’equip de mestres preparem espais i propostes per afavorir un aprenentatge a partir de la mateixa experiència, potenciant l’autonomia en l’aprenentatge dels mateixos infants, evitant una excessiva intervenció per part de l’adult. Potenciem un acompanyament respectuós, els observem, hi som presents, proposem, no condicionem i no fem judicis, permeten que cada infant pugui desenvolupar les diferents intel·ligències.

Aquest coneixement des de la mateixa experiència el portem a terme en Ambients, Tallers, Laboratori i Projectes.

Ambients

Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions.

Llegir més

Tallers

Els tallers es basen en el treball en grups reduïts de 12 alumnes amb un mestre/a responsable que dirigeix l’activitat. L’activitat dels tallers complementa l’eix transversal que es treballa a les festes.

Llegir més

Laboratori

L’ús del laboratori permet aprendre mitjançant l’experiència i posar en pràctica el mètode científic. Fomenta la capacitat de reflexió en l’alumne i aconsegueix un aprenentatge significatiu. L’aprenentatge és actiu i participatiu, i fa posar en pràctica a l’alumne a estratègies per a treballar en equip.

Llegir més

Projectes

El treball per projectes permet als nens i nenes iniciar un procés d’aprenentatge obert, on a partir dels seus propis interessos i inquietuds es cerquen respostes als reptes i interrogants que van sorgint. Aquest plantejament té com a fonament un enfocament globalitzador i significatiu, partint dels coneixements inicials dels infants i afavorint la creació d’estratègies d’organitzatives dels coneixements en relació a la presa de decisions i a la reflexió sobre el mateix procés d’aprenentatge.

Proposem un model d’educació plurilingüe i intercultural com a mitjà per a construir una societat autènticament plurilingüe i intercultural, amb un model educatiu que es proposa l’adquisició per part de tots l’alumnat d’una competència plurilingüe en les llengües d’escolarització —català, castellà i anglès—, promovent l’ús de la llengua i la cultura catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe, en el marc del respecte a la diversitat lingüística i cultural, com un element de cohesió i d’igualtat d’oportunitats.

Llegir més

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants. Convivim amb els nens i les nenes amb la voluntat que se sentin reconeguts, acceptats i estimats i puguin créixer en equilibri i benestar.

El seu progrés en l’autonomia, autogestió i presa de decisions ho desenvolupem en el dia a dia a partir de la convivència, la gestió del conflicte com a font d’aprenentatge, la mediació no formal en la comunitat de grans i el desenvolupament de la intel·ligència interpersonal i intrapersonal amb estratègies concretes com l’Assemblea i el Consell d’Alumnes.

Assemblea

Les assemblees de grup són espais setmanals on els infants es troben per a compartir allò que desitgen amb els companys i companyes: experiències, aprenentatges, descobertes, etc. Es tracta d’un espai que va consolidant la seva forma a mesura que els infants es van fent més grans i comencen a sentir la necessitat de compartir amb els altres, així com de saber les vivències dels altres i interessar-se pels altres.

Consell d’Alumnes

L’estructura de l’escola permet espais de participació i reflexió de l’alumnat. El Consell d’Alumnes és un òrgan de participació amb la finalitat que els infants puguin ser consultats i escoltats, en relació amb els afers de l’escola que ens afecten com a comunitat educativa. És un espai mensual on els infants representants de cada grup de les Comunitats de Mitjans i Grans, que han estat escollits democràticament pels seus companys i companyes, es reuneixen amb l’equip directiu per tractar temes d’escola i prendre decisions que impliquen directament als infants, promovent la responsabilitat per sobre de l’obediència.

Les interaccions comunicatives són un bon mitjà per a l’aprenentatge i el desenvolupament, on els integrants s’ajuden entre ells i aprenen els uns dels altres, creant un context adequat. Així, a partir de la interacció social es produeix la interiorització individual.

Grups interactius

S’entén com a grup interactiu una forma d’organització d’aula on trobem grups reduïts d’alumnat agrupats de forma heterogènia tant per nivells d’aprenentatge, cultura, gènere, etc. Cada grup compta amb la presència d’un adult referent que pot ser el mestre o mestra, familiars, o altres voluntaris.

Llegir més

Tertúlies dialògiques

La metodologia de les TLD d’una manera esquemàtica consisteix, primerament, a escollir un llibre de la literatura clàssica universal i programar els capítols a llegir a cada sessió. Un cop llegits individualment, cada nen o nena ha d’escollir un paràgraf d’aquest capítol que li hagi agradat o captat l’atenció. De forma rotativa, i amb l’ajuda del o la mestra -que actua com a moderador- un dels alumnes llegeix el paràgraf que ha escollit en veu alta i explica a la resta de companys per què l’ha escollit. A partir d’aquest moment comença un debat en grup per opinar sobre la trama o motiu del paràgraf, o per enllaçar amb l’explicació donada pel company.

Llegir més

Oferim una escola per a tothom, sense barreres, on s’atenen les diferències individuals, i la possibilitat d’aprendre junts, des de la diversitat i respectant les característiques individuals de cadascú.

Estem compromesos amb la necessitat de reflexionar sobre els canvis necessaris de les maneres d’aprendre, ensenyar, avaluar i, en general, d’estructurar les relacions educatives per educar les persones que han de viure i treballar en una societat complexa, diversa i globalitzada, i maximitzar l’èxit escolar i el desenvolupament personal amb el coneixement i la cultura.

Prioritzem i desenvolupem actuacions i programes educatius accessibles per a tothom, que no generin cap tipus de desigualtat, i adaptem els recursos (personals, metodològics, tecnològics, materials…) a fi de fomentar l’autonomia dels alumnes per accedir al currículum i garantir les expectatives d’èxit per a tot el nostre alumnat.

Posem en pràctica aquelles metodologies que poden afavorir l’educació inclusiva, com són: l’aprenentatge cooperatiu, la resolució participativa dels conflictes, activitats multinivell, la tutoria entre iguals, el treball per ambients d’aprenentatge, els tallers, el treball en petits grups, treball de l’educació emocional i l’educació en valors, grups de debat o tertúlies dialògiques, el treball per projectes, la globalització dels continguts, les metodologies actives, i el treball per competències, entre d’altres.

Disposem d’una unitat de SIEI (Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva, abans USEE) que s’organitza per atendre els alumnes dins el seu grup de referència ordinari, de tal manera que s’amplien al màxim les sessions amb més d’un docent a l’aula, per tal de ser coherents amb el nostre propòsit d’escola inclusiva i evitar cap tipus d’acció excloent entre el nostre alumnat.

Des de l’escola, no entenem l’educació inclusiva com una estratègia per a fer encaixar a les persones dins el sistema i estructura de la societat. En realitat, tractem de transformar i fer les modificacions necessàries en aquestes estructures per fer les persones vàlides, autònomes i competents en tot moment i tota situació que s’esdevingui.

El camí per aconseguir un món més sostenible sovint es fa feixuc perquè hem de renunciar a comoditats i hàbits incorporats a la nostra quotidianitat que potser fan, o pensem que fan, la nostra vida més confortable. És el que s’anomena simplicitat vital. Fer compatible la qualitat de vida de tothom amb la conservació del medi ambient és una de les funcions fonamentals de la nostra escola, com Escola Verda que som.  Tenim el deure de garantir una Terra en la qual es pugui viure i on valgui la pena viure. En aquest sentit a l’escola partim de l’entorn més proper amb petits canvis que puguin generar una consciència envers la sostenibilitat. Ho fem des d’una perspectiva en la qual no són els mestres els que transmeten el que s’ha de fer per ser més respectuós amb el medi ambient, sinó que s’incideix perquè siguin els mateixos alumnes que pensin, decideixin, organitzin campanyes de conscienciació, sàpiguen convèncer els altres amb la paraula, avaluïn, etc. Ells, els nostres nens i nenes, són en definitiva els protagonistes de tot el procés d’aprenentatge.

L’escola compta amb un Comitè Ambiental amb representants de diferents sectors de la comunitat educativa: conserge, cuina, monitoratge, equip directiu, mestres i alumnes. Aquesta comissió  tracta temes claus com escola verda que som.

Tot el temps escolar està fonamentat pels criteris pedagògics del projecte educatiu i les prioritats concretades en la programació general anual. Vetllem per a oferir una organització i distribució del temps escolar que sigui coherent amb l’acció educativa i estan orientades en el desenvolupament integral dels infants i a la millora de l’aprenentatge. L’horari lectiu de l’escola és de 9 h a 12.30 h i de 15.30 h a 17 h.

De 12.30 h a 13.30 h es porta a terme una hora complementària per part del monitoratge de l’escola, on es realitzen activitats que complementen les activitats curriculars del centre, compartint la línia educativa de l’escola i vetllant tant per la consolidació dels hàbits d’higiene i autonomia com pels de relació i convivència entre els infants.

Tant l’hora complementària com el servei de menjador és gestionat per l’AFA amb l’acompanyament de la comissió de menjador i la direcció de l’escola.