C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Preinscripcions i matrícula Escola Edumar

Preinscripcions

Es poden matricular a primer curs de segon cicle d’educació infantil (EI3/I3/P3) els infants que compleixen 3 anys el 2019. Els infants de 3 a 5 anys formen part de la Comunitat de Petits de l’escola.

Enguany el procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària serà del 29 de març al 9 d’abril de 2019.

Aules Obertes

Després de la Jornada de Portes Obertes que va tenir lloc el dimecres 20 de març tornarem a obrir l’escola a les famílies que ens vulguin visitar en una jornada d’Aules Obertes el dimarts 26 de març.

L’objectiu de la jornada és que les famílies puguin veure l’activitat diària escolar durant la franja lectiva. Es podrà assistir a la jornada d’Aules Obertes al matí (de 9.30 a 11 h) o a la tarda (de 15.30 a 17 h).

Demanem que no assistiu amb infants, ja que és una trobada informativa i adreçada als adults, poc apropiada per a atendre i donar resposta a les necessitats dels més petits al llarg de la jornada que necessiten una adaptació específica pel seu primer contacte amb els espais de l’escola.

Per assistir és imprescindible omplir aquest formulari de contacte especificant nombre de persones que assistiran y la franja escollida.

Preguntes freqüents

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.
  • Documentació acreditativa de criteris complementaris si s’escau.

Cal lliurar-la preferentment al centre demanat en primer lloc, en el termini establert i amb la documentació corresponent. Per tant, si l’Escola Edumar és la vostra primera opció, heu de lliurar la documentació al C/ Granada 18 de Castelldefels de 9 h a 12:30 h o de 15:30 h a 17 h.

Sí, és obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l’alumne en el cas que l’alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d’educació infantil i als ensenyaments obligatoris. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l’alumne a les famílies.

No caldrà fer-lo constar en el cas de l’alumnat que fa preinscripció per primera vegada a P-3 i l’alumnat nouvingut de fora de Catalunya.

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

No, tots els centres han d’admetre totes les sol·licituds ordinàries i per alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE), al marge del nombre de places de què disposi, sempre i quan la primera opció que consti en la sol·licitud sigui per a aquell centre.

No, els centres no podem percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes.

La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar aquesta condició.

Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha d’acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys.

Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d’acreditar amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència.

Sí, per això convé fer constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat (sempre en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s’ajusti el més possible a les preferències manifestades.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal omplir aquests formularis i presentar:

  • Fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  • El DNI renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
  • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.

Tota la informació sobre els cursos d’educació infantil es troba a l’apartat de Comunitat Petits.