C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Preinscripció Curs 2021/22

llista

Novetats i llistes

3/6/2021. Educació Infantil de segon cicle i educació primària 2021/2022
Publicació de l’oferta definitiva de places a 03/06/2021. Descarregar PDF.

7/5/2021. Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022. Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 07/05/2021. Descarregar PDF.

30/4/2021. Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022. Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 30/04/2021. Descarregar PDF.

19/4/2021. Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022. Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 19/04/2021. Descarregar PDF.

online

Què és la preinscripció i com es farà?

Les preinscripcions d’Educació infantil de segon cicle i educació primària pel curs 2021/van acabar el 24 de març de 2021.

La preinscripció escolar és un procediment administratiu per assignar una plaça a cadascun dels infants o joves que s’escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu determinat, de forma ordenada i transparent.

Aquest any el procés és completament telemàtic. És molt important, doncs, que entenguis bé alguns aspectes fonamentals: el termini de presentació de les sol·licituds, què necessites per fer-ho i quin és el procediment que has de seguir. Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte telefònic amb nosaltres al número 93 665 0981 i us donarem un cop de mà.

calendari

Dates importants

11 de març de 2021
Oferta inicial de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs. Tot i que les ofertes inicials en els centres per a altres nivells que no són P3 siguin 0, després poden haver-hi moviments de baixes en els centres.

Del 15 al 24 de març de 2021
Presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació i de criteris que correspongui.

25 i 26 de març de 2021
Presentació de documentació

Aquests dies es pot presentar documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

19 d’abril de 2021
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, es publica la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 20 al 26 d’abril de 2021
Presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

30 d’abril de 2021
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

5 de maig de 2021
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

7 de maig de 2021
Llista ordenada

Després del sorteig, s’elabora la llista de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

Del 26 al 28 de maig de 2021
Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles un cop fets els processos d’assignació.
Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

4 de juny de 2021
Oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

7 de juny de 2021
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Del 14 al 18 de juny de 2021
Matriculació

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

3 de setembre de 2021
Finalitza període de llista d’espera

online

Què necessiteu per a fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet donat que aquest any la preinscripció es fa del tot en línia.
 • El codis del centres (llistats al final d’aquesta secció) que voleu indicar a la preinscripció en ordre de preferència (primera opció, segona opció…).
 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació detallada a la següent secció en el mateix dispositiu des d’on es farà la sol·licitud.
 • Quan la sol·licitud de preinscripció es fa per demanar canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya: el codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) de l’alumne o alumna.  En aquest cas a l’hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. És molt important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, has de sol·licitar una rectificació de les dades, adjuntant la documentació que correspongui. Pots consultar el codi identificador aquí.

Escoles públiques de Castelldefels

08043310 Escola Edumar
08034096 Escola Antoni Gaudí
08034084 Escola Can Roca
08015855 Escola Els Pins
08060599 Escola Garigot
08015961 Escola Jacint Verdaguer
08062924 Escola Josep Guinovart
08015843 Escola Lluís Vives
08037930 Escola Margalló
08037929 Escola Torre Barona

Escoles concertades de Castelldefels

08015867 Escola Frangoal
08015880 Escola La Ginesta
08037048 Escola Petit Mon-Felissa Bastida
08015879 Escola Sant Ferran

Oferta inicial de places curs 2021/22 (provisional)

documentacio

Documentació a presentar

Documentació general

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o targeta de residència on consti el NIE si es tracta d’una persona estrangera.
 • TIS (Targeta d’Identificació Sanitària) de l’alumne o alumna.
 • Carnet de vacunacions.
 • Certificat de convivència, quan el domicili habitual no coincideix amb el DNI.

Documentació de criteris

En general, només cal adjuntar, a la sol·licitud, la documentació acreditativa si la consulta automàtica de dades no obté resultats. En aquest cas, es detalla la documentació per presentar a la sol·licitud de preinscripció.

Si té germans o germanes que ja estan escolaritzats al mateix centre o la mare, pare o tutor legal hi treballa al centre: no cal presentar cap document.

Segons la proximitat del domicili habitual al centre educatiu: es consultaran electrònicament les dades del padró per obtenir l’adreça del domicili familiar. Si no es ponen obtenir, aleshores caldrà adjuntar un certificat o volant de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar l’adreça del domicili i que l’infant o jove conviu com a mínim amb el pare o mare que fa la sol·licitud.

Segons la proximitat del lloc de treball a l’escola: en aquest cas, sempre cal presentar la següent documentació:

 • Compte aliè: contracte laboral o certificat de l’empresa,
 • Autònom: formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa de l’Agència Tributària.

Si la família percep la renda garantida de ciutadania: acreditació de ser-ne beneficiària.

Si l’alumne o alumna, tutor o tutora, o germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33%: es consultaran les bases de dades del departament de treball, Afers Socials i Famílies. Adjuntar el títol que correspongui si no és de Catalunya.

Per al criteri complementari de formar part de família nombrosa o família monoparental: es consultaran electrònicament les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només si no es pot obtenir la informació, o és d’altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui.

id

Com he de fer la sol·licitud de preinscripció?

En el procés de preinscripció d’enguany, la sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil connectats a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat.

Cal, però, establir mètodes d’autenticació que permetin comprovar la identitat de les persones que fan els tràmits. Per això, el pare o la mare que faci el tràmit s’ha d’autenticar electrònicament.

Aquelles famílies que no tinguin ja o no puguin aconseguir cap mètode d’identificació electrònica podran fer la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic (omplint el formulari sense autenticació electrònica). A l’efecte de validar la seva identitat, cal que adjuntin, a la sol·licitud, el llibre de família o altres documents de filiació, així com el document d’identificació personal dels tutors i de l’alumne, si en té.

Resumint tot l’anterior la preinscripció es pot fer:

1) Identificant-se electrònicament mitjançant un dels mètodes descrits al final d’aquesta secció (opció disponible aquí a “Per Internet” -> “Sol·licitud electrònica”). Si no tens un d’aquests mètodes et pots donar d’alta.

2) Sense identificar-se electrònicament (opció disponible aquí a “Per Internet” -> “Sol·licitud en suport informàtic”). En aquest cas s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud el llibre de família o altres documents de filiació, així com el document d’identificació personal dels tutors i de l’alumne, si en té.

Per autenticar-te electrònicament pots fer-ho amb un certificat digital, com pot ser la T-CAT, amb el DNI electrònic, amb el sistema Cl@ve o amb l’IdCAT Mòbil.

 • La T-CAT és la targeta del personal de les administracions públiques catalanes. Conté certificats digitals reconeguts que permeten garantir la identitat d’un determinat treballador o treballadora d’un organisme públic per mitjans electrònics.
  Aquest sistema d’autenticació és vàlid únicament per al personal de les administracions públiques catalanes i requereix d’un lector de targeta i la instal·lació d’un programari perquè funcioni.
 • El DNI electrònic és un sistema d’autenticació que també és vàlid per fer el tràmit de la preinscripció. L’evolució del carnet d’identitat clàssic ha permès la incorporació de xips en el document, per integrar-hi diversos certificats electrònics, de manera que a més de fer-ne un ús físic també es pugui emprar en operacions digitals.
  Per poder-lo utilitzar, però, has d’haver activat els certificats en els terminals denominats “Punt d’actualització del DNI electrònic”, que pots trobar a les comissaries d’expedició del document d’identitat, i has d’haver establert un PIN de seguretat. Es requereix, a més, un aparell lector per connectar el DNI electrònic a l’ordinador i la instal·lació de programari addicional.
 • Cl@ve és un sistema establert per l’Administració de l’Estat per unificar l’accés de la ciutadania als serveis públics. L’objectiu és que el ciutadà o ciutadana es pugui identificar davant les administracions públiques mitjançant l’ús de claus concertades, és a dir, un únic usuari i una única clau, per accedir als diferents serveis.
  Per registrar-te al sistema Cl@ve has de disposar prèviament d’un certificat electrònic o bé, en cas de no disposar-ne, registrar-te al portal Cl@ve, per videotrucada o demanant una carta d’invitació, i finalitzar el registre seguint les indicacions.
 • El mètode més ràpid i senzill, però, és l’ús de l’idCAT Mòbil, que és un mecanisme d’identificació i signatura electrònica que es pot utilitzar per autenticar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes, i des de qualsevol dispositiu, perquè no cal fer la instal·lació de cap programari. Només cal un telèfon mòbil.
  El pot obtenir qualsevol persona més gran de 16 anys amb nacionalitat espanyola o persones estrangeres amb NIE, targeta d’identitat d’estrangeria, passaport, document identificador d’un país de la Unió Europea o targeta de residència comunitària.
  Es pot sol·licitar fàcilment per Internet al portal idcatmobil.seu.cat.Per utilitzar l’idCAT Mòbil només has d’introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on t’hagis identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.
youtube

Vídeo tutorials

pregunta

Dubtes?

Tens algun dubte no resolt? Consulta la pàgina del Departament de dubtes per temes o truca’ns a l’escola al 93 665 0981. Resoldrem els teus dubtes i si cal, concertarem una cita per atendre’t personalment a l’escola.