C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Preinscripció Curs 2022/23

llista

Novetats i llistes

10/6/2022. Publicació d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 10/06/2022. Descarregar PDF.

11/5/2022. Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 11/05/2022. Descarregar PDF.

3/5/2022. Educació Infantil de segon cicle i educació primària 2022/2023. Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 03/05/2022. Descarregar PDF.

21/4/2022. Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 21/04/2022. Descarregar PDF.

4/3/2022. Educació Infantil de segon cicle i educació primària 2022/2023. Publicació de l’oferta definitiva de places Escola Edumar a 04/03/2022. Descarregar PDF.

online

Què és la preinscripció i com es farà?

La preinscripció escolar és un procediment administratiu per assignar una plaça a cadascun dels infants o joves que s’escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu determinat, de forma ordenada i transparent.

Cal dirigir-se a al web preinscripcio.gencat.cat, en el termini establert. Una vegada enviada la sol·licitud, es rep, per correu electrònic, el resguard de la presentació, on s’especifica si cal adjuntar alguna documentació fotografiada o escanejada.

El procés és completament telemàtic. És molt important, doncs, que entenguis bé alguns aspectes fonamentals: el termini de presentació de les sol·licituds, què necessites per fer-ho i quin és el procediment que has de seguir. Si tens qualsevol dubte o no disposes d’un ordinador o terminal per poder realitzar la preinscripció, pots posar-te en contacte telefònic amb nosaltres al número 93 665 0981 i et donarem un cop de mà.

calendari

Dates importants

Presentació de sol·lictuds

4 de març de 2022
Oferta inicial de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs. Tot i que les ofertes inicials en els centres per a altres nivells que no són P3 siguin 0, després poden haver-hi moviments de baixes en els centres.

Del 7 al 21 de març de 2022 (a partir de les 9 hores)
Presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.

Del 22 al 23 de març de 2022
Presentació de documentació

Aquests dies es pot presentar documentació acreditativa que no s’hagi pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

Publicació de les llistes provisionals i període de reclamacions

21 d’abril de 2022
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

Del 22 al 28 d’abril de 2022
Presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar reclamacions).

3 de maig de 2022
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

Sorteig públic i publicació de llistes

9 de maig de 2022
Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

Del 27 de maig a l’1 de juny de 2022
Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s’accedeix a cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles. Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, s’acaba el procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

9 de juny de 2022
Oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

7 de juny de 2021
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

10 de juny de 2022
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

Matrícula

Del 21 al 29 de juny de 2022: matriculació
Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

documentacio

Què necessiteu per a fer la preinscripció?

 • Ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet.
 • El codis del centres (llistats al final d’aquesta secció) que voleu indicar a la preinscripció en ordre de preferència (primera opció, segona opció…).
 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació detallada a la següent secció en el mateix dispositiu des d’on es farà la sol·licitud.
 • Quan la sol·licitud de preinscripció es fa per un infant que ha estat matriculat en una llar d’infants o en una escola bressol a Catalunya o per demanar un canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a infantil o primària a Catalunya: el codi identificador (IDALU) del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC) de l’alumne o alumna.  En aquest cas a l’hora de fer la sol·licitud de preinscripció has de tenir preparat el codi identificador de l’alumne o l’alumna. És molt important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, has de sol·licitar una rectificació de les dades, adjuntant la documentació que correspongui. Pots demanar el codi identificador a l’escola bressol pública o consultar-lo aquí.

Escoles públiques de Castelldefels

08043310 Escola Edumar
08034096 Escola Antoni Gaudí
08034084 Escola Can Roca
08015855 Escola Els Pins
08060599 Escola Garigot
08015961 Escola Jacint Verdaguer
08062924 Escola Josep Guinovart
08015843 Escola Lluís Vives
08037930 Escola Margalló
08037929 Escola Torre Barona

Escoles concertades de Castelldefels

08015867 Escola Frangoal
08015880 Escola La Ginesta
08037048 Escola Petit Mon-Felissa Bastida
08015879 Escola Sant Ferran

pc

Com es fa la preinscripció?

Accedint al web preinscripcio.gencat.cat.

Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

Entre totes les opcions d’identificació la més fàcil és el sistema d’IdCAT Mòbil. El pot obtenir qualsevol persona més gran de 16 anys amb nacionalitat espanyola o persones estrangeres amb NIE, targeta d’identitat d’estrangeria, passaport, document identificador d’un país de la Unió Europea o targeta de residència comunitària.Per aixó recomanem que abans que s’obri el procés de preinscripcions ja us doneu d’alta. Podeu fer-ho aquí i només necessitareu tenir a mà:

 • DNI o TIE (no només el NIE)
 • TSI: Targeta Sanitària Individual del CatSalut (Servei Català de la Salut) o ser titular/beneficiari de Muface
 • Telèfon mòbil

Si no es pot obtenir una identificació digital, s’ha d’utilitzar la sol·licitud en suport informàtic, en què caldrà adjuntar la documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat.

scores

Quants punts val cada criteri?

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places. La puntuació s’estableix en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions.

Si preinscrius el teu fill o filla al segon cicle d’educació infantil (de 3 a 6 anys) o a primària, s’apliquen aquests criteris:

 • Si té germanes o germans que ja estan escolaritzats en el mateix centre: 50 punts.
 • Segons la proximitat del domicili habitual o del lloc de treball al centre educatiu: 30 punts, si el domicili habitual està dins la zona educativa del centre; 20 punts, si la mare o el pare treballa dins la zona educativa; 15 punts, si és del mateix districte, però no de la zona educativa (només a Barcelona), o 10 punts, si és del mateix municipi, però fora de la zona educativa del centre educatiu.
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
 • En cas d’empatar en punts, es tenen en compte els criteris següents: si algun
  membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %,
  15 punts; si el pare o mare treballa en el mateix centre educatiu triat en primera opció, 10 punts; si l’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa, 10 punts; si l’alumne o alumna forma part d’una família monoparental, 10 punts; si ha nascut en un part múltiple (és a dir, que té germans bessons), 10 punts; si es troba en situació d’acolliment familiar, 10 punts, i finalment si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme, 10 punts
nee

Admissió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE)

A efectes de l’admissió, es distingeixen dos tipus de NEE:

 • Necessitats educatives específiques vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l’espectre autista o trastorns greus de la conducta, trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus.
 • Necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals que generen una situació de desavantatge educatiu a l’alumne o alumna, en relació amb les condicions d’educabilitat bàsiques, que en compromet el procés d’aprenentatge o en dificulta l’èxit escolar.

En tots els centres es reserven places per a alumnes amb necessitats educatives específiques. És molt recomanable consultar l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) de la zona o bé la comissió de garanties d’admissió.

Si es vol optar a una plaça reservada cal indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció.

youtube

Vídeos i podcasts informatius

pregunta

Dubtes o necessites ajuda?

Tens algun dubte no resolt? Necessites ajuda? Truca’ns a l’escola al 93 665 0981. Resoldrem els teus dubtes i si cal, concertarem una cita per atendre’t personalment a l’escola.