C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

La nostra escola

La nostra visió

El nostre centre vol ser una escola on es consolidi l’objectiu del desenvolupament integral dels nostres alumnes, millorant les expectatives acadèmiques, personals i socials. Ho farem mitjançant el treball cooperatiu i el treball en equip, fent inclusió a les aules i potenciant la competència d’aprendre a aprendre.

Volem formar a persones que siguin capaces d’adaptar-se als canvis i poder decidir el seu futur. Formar persones autònomes que puguin ser part activa de la societat canviant en la qual vivim de forma responsable. Volem garantir la presència de les noves tecnologies com a eina d’ús quotidià, amb el convenciment que les TAC aporten una millora en l’adquisició de les competències bàsiques.

Volem que les famílies tinguin un paper actiu en tots els processos educatius dels alumnes i participin en les activitats del centre.

La nostra missió

L’escola té per objectiu el desenvolupament integral dels nostres alumnes, educant en el respecte, la responsabilitat, la participació i fomentant l’autonomia personal amb la finalitat de formar persones competents i respectuoses amb la diversitat.

La principal finalitat de la nostra escola és contribuir al creixement personal dels nostres alumnes en el seu procés de socialització i individualització i desenvolupar al màxim les capacitats i competències de tots i cadascun dels infants, com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social.

Els nostres trets diferencials són la inclusió a l’aula, l’ús progressiu de les TIC, el diàleg i la participació.