C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Preinscripció Curs 2020/21

online

Preinscripcions online

Les preinscripcions pel curs 2020/21 es van tancar el 22 de maig de 2020.

Una vegada realitzada la preinscripció per internet, s’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada al següent email de l’escola: preinscripcio@edumar.cat.

Important! La sol·licitud de preinscripció només es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta.

Des de l’escola contestarem via correu electrònic justificant la recepció de la sol·licitud, per tal que en tingueu constància.

El període per presentar el resguard i la documentació finalitza el 23 de maig, un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Recomanem fer la preinscripció de forma telemàtica i fer-la presencial només en el cas que no sigui possible fer-la en línia.

presencial

Preinscripcions presencials

La sol·licitud es podrà presentar al centre a partir del dimarts, dia 19 de maig fins al divendres dia 22 de maig, de 9:00 h a 13:30 h.

Només es pot fer la preinscripció de manera presencial en el centre triat en primera opció.

En el cas que la preinscripció sigui per l’Escola Edumar en primera opció és necesari demanar cita prèvia.

La cita prèvia es pot demanar aquí.

En cas que la família no es pugui adaptar a aquest horari o tingui alguna necessitat, se la convida a posar-se en contacte amb la Direcció del centre, donat que aquest horari l’estableix el Departament d’Educació. El telèfon de contacte és 93 665 09 81.

Per a fer l’atenció presencial cal tenir present:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • Cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que no en tingeu còpia impresa de la sol·licitud el centre us la proporcionarà.
 • Si hi ha algun apartat que no sabeu omplir en la sol·licitud de la  preinscripció, no us amoïneu, ho omplirem conjuntament en el moment de la presentació de la sol·licitud presencial.
 • Es recomana portar el propi bolígraf.
 • Cal portar mascareta (si no en tenen se’ls hi facilitarà una) i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
documentacio

Documentació a presentar

Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos.

Sol·licitud omplerta (descarregar pdf aquí)
4 fotografies (si no es poden portar, no us amoïneu, ja les aportareu en el moment de la matrícula)
Original i fotocòpia complerta del llibre de família o altres documents
relatius a la filiació.
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a
legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones
estrangeres.
Certificat de convivència, quan el domicili habitual no coincideix amb el
DNI.
Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de
l’alumne/a.
Fotocòpia del carnet de vacunacions.

treinta

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare o tutor legal hi treballa: 40 punts (no cal presentar res, només fer constar en el full de preinscripció)
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts o Lloc de treball a l`àrea de proximitat del centre: 20 punts
 • Si el pare, mare o tutor/a legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • Formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts
tick

Codis dels centres de Castelldefels

Escoles públiques de Castelldefels

08043310 Escola Edumar
08034096 Escola Antoni Gaudí
08034084 Escola Can Roca
08015855 Escola Els Pins
08060599 Escola Garigot
08015961 Escola Jacint Verdaguer
08062924 Escola Josep Guinovart
08015843 Escola Lluís Vives
08037930 Escola Margalló
08037929 Escola Torre Barona

Escoles concertades de Castelldefels

08015867 Escola Frangoal
08015880 Escola La Ginesta
08037048 Escola Petit Mon-Felissa Bastida
08015879 Escola Sant Ferran

Oferta inicial de places Curs 2020/21 (provisional)

Preguntes freqüents

Es pot fer la preinscripció al primer curs de segon cicle d’educació infantil dels infants que compleixen 3 anys el 2020 (i els més grans que han fet una retenció a la llar d’infants o que tenen un informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic que ho aconsella).

Es obligatori fer la preinscripció al primer curs de l’educació primària dels nens que compleixen 6 anys el 2020 (i els d’edat diferent que procedeixen del darrer curs d’educació infantil).

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s’hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

No, la presentació de més d’una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor hi ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, i mentre no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat l’alumne o alumna i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

No, els centres no podem percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes.

La condició de família monoparental s’acredita amb el carnet corresponent vigent, expedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La sol·licitud del carnet de família monoparental no serveix per acreditar aquesta condició.

Es considera que una parella és estable si està casada, està inscrita en el registre de parelles de fet o conviu des de fa un mínim de 2 anys. S’ha d’acreditar, respectivament, amb el llibre de família, el certificat d’inscripció al registre de parelles de fet o el certificat de convivència històric on es constati que la parella conviu des de fa un mínim de 2 anys.

Els progenitors han de tenir la guarda i custòdia dels fills no comuns i aquests han de conviure amb la parella. La filiació s’ha d’acreditar amb el llibre de família, la guarda i custòdia amb el conveni regulador de la separació o del divorci i la convivència amb la parella amb un certificat de convivència.

Sí, per això convé fer constar més d’un centre, ordenats per ordre de prioritat (sempre en un únic full de preinscripció) per tal que, en cas de no poder accedir a la primera opció, la plaça adjudicada s’ajusti el més possible a les preferències manifestades.

Tota la informació sobre els cursos d’educació infantil es troba a l’apartat de Comunitat Petits.