C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Programa Generació Plurilingüe (GEP)

Projecte d’Innovació Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries.

El programa d’innovació pedagògica GEP, impulsat pel Departament d’Educació, té com a finalitat la millora de la competència en llengües estrangeres en l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Aquest projecte es va iniciar al curs escolar 2017-2018.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents dels centres participants amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera reben formació sobre enfocaments CLIL (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès). Els equips directius, al seu torn, reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

La nostra escola ha estat seleccionada com a participant de la quarta edició del programa, que es durà a terme en el període 2021-2024. Per tal de fer-ho possible, s’ha creat un equip impulsor del projecte que s’encarregarà de implementar a tota l’escola l’àrea de Coneixement del Medi Natural amb una visió de treball plurilingüe. Aquest projecte és conegut per tota la comunitat educativa com a “Science”.

A la Comunitat de Petits es materialitza en l’ambient de Science i de Library i als tallers en anglès.

A la Comunitat de Mitjans s’aplica tant a l’ambient de Science com a les sessions de Science amb mig grup. A més a més, als projectes de cada classe es fa una part específica en anglès. També en aquesta comunitat es realitza l’ambient de Robòtica.

A la Comunitat de Grans, es porta a terme a les hores del Science Lab i als tallers de Cooking i Carpentry.