C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Caixes de propostes (Comunitat de Mitjans)

Caixes de propostes a la Comunitat de Mitjans

Es basen en el treball autònom en grups reduïts a través de materials atractius, autocorrectius i jocs manipulatius. Consten de 6-8 caixes englobades en els diferents àmbits del currículum, basades en les dimensions i els blocs de continguts corresponents a cada nivell de la comunitat de mitjans (1r, 2n i 3r) i amb una mirada globalitzadora i competencial.

Cada caixa conté de 2 a 4 propostes multinivell relacionades amb el bloc corresponent. Estan elaborades perquè es puguin realitzar de manera autònoma. Aquest disseny permet ampliar o aprofundir diferents aprenentatges. Les propostes estan relacionades amb el procés d’avaluació i tenen en compte la diversitat del grup. Les caixes es realitzen tres cops per setmana amb un suport de codocència a l’aula. El treball es fa de manera col·laborativa i individual buscant estratègies i ajudant-se entre iguals, aportant idees i maneres de fer.

El paper de la mestra pot variar segons les necessitats del grup o el contingut a treballar; per una banda sempre farà de guia, observadora i facilitadora d’estratègies, si escau. Per altra banda, la mestra pot treballar de manera més específica les dificultats d’un grup determinat d’alumnes, aprofitant la distribució i el suport de la segona figura docent a l’aula.