C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Caixes de Propostes

Comunitat de Mitjans

Es basen en el treball autònom en grups reduïts a través de materials atractius, autocorrectius i jocs manipulatius. Consten de 6-8 caixes englobades en els diferents àmbits del currículum, basades en les dimensions i els blocs de continguts corresponents a cada nivell de la comunitat de mitjans (1r, 2n i 3r) i amb una mirada globalitzadora i competencial.

Cada caixa conté de 2 a 4 propostes multinivell relacionades amb el bloc corresponent. Estan elaborades perquè es puguin realitzar de manera autònoma. Aquest disseny permet ampliar o aprofundir diferents aprenentatges. Les propostes estan relacionades amb el procés d’avaluació i tenen en compte la diversitat del grup. Les caixes es realitzen tres cops per setmana amb un suport de codocència a l’aula. El treball es fa de manera col·laborativa i individual buscant estratègies i ajudant-se entre iguals, aportant idees i maneres de fer.

El paper de la mestra pot variar segons les necessitats del grup o el contingut a treballar; per una banda sempre farà de guia, observadora i facilitadora d’estratègies, si escau. Per altra banda, la mestra pot treballar de manera més específica les dificultats d’un grup determinat d’alumnes, aprofitant la distribució i el suport de la segona figura docent a l’aula.

Comunitat de Grans

Les caixes de propostes que es duen a terme a la comunitat de grans són un seguit d’activitats, on a partir d’una situació problemàtica els infants han de buscar informació en diferents fonts i formats o bé han d’experimentar amb uns materials concrets per trobar la resposta al repte plantejat. La resposta i conclusions del repte es podrà expressar a través de diferents llenguatges siguin escrits, visuals o artístics.

Cada grup classe té 8/9 caixes de diferents situacions problemàtiques. Una caixa té una durada d’una setmana.
El paper de l’infant és de protagonista, ja que és ell mateix el que es gestiona mitjançant la comunicació per parelles o en grups de tres la seva tasca. Mitjançant la tria de companys, de caixa, els infants han de planificar i buscar aquella informació o material que els pugui ajudar a descobrir el repte. L’autonomia, la iniciativa personal, la capacitat d’assaig-error, la comunicació entre iguals seran els mecanismes que els ajudaran a arribar a la seva meta.

El paper del mestre/a és, un cop elaborada la caixa, d’observador, guia, acompanyat en els possibles dubtes que puguin sorgir, ja que aquesta activitat ha de ser resolta en parelles on grups de tres i per tant amb autonomia i iniciativa per part dels membres del grup o parella.