C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 12:30 h i

de 15 h a 16:30 h

Projectes i reptes

 
El treball per projectes i reptes permet als nens i nenes iniciar un procés d’aprenentatge obert, on a partir dels seus propis interessos i inquietuds se cerquen respostes als interrogants que van sorgint. Aquest plantejament té com a fonament un enfocament globalitzador i significatiu, partint dels coneixements inicials dels infants i afavorint la creació d’estratègies d’organitzatives dels coneixements amb relació a la presa de decisions i a la reflexió sobre el mateix procés d’aprenentatge.

Els projectes i reptes parteixen dels interessos dels infants i l’adult fa el guiatge per a descobrir l’aprenentatge. El docent ha de promoure reptes, preguntes i promoure la diversificació de projectes.

La durada dels projectes i reptes no és fixa; és flexible i variable, en funció de les motivacions dels infants o de la informació dels aprenentatges que se’n pugui extreure.

Al llarg dels projectes i reptes serà el tutor/a qui haurà de vetllar en tot moment per la incorporació i l’assoliment dels continguts curriculars del nivell corresponent per a arribar a un producte final del projecte. Així mateix, l’adult haurà de vetllar per tal que els infants no perdin la motivació pel tema d’estudi.

El treball per projectes i reptes parteix de la necessitat de fer que els diferents aprenentatges s’iniciïn en un vessant experimental i manipulativa per a convertir-se en l’abstracció de les idees.