C/ Granada 18, Castelldefels, Barcelona

Curs 2018/19

Escola Edumar

C/ Granada 18

Castelldefels

Atenció telefònica

936 650 981

De 9 h a 13.30 h i

de 15.30 h a 17 h.

Visió plurilingüe i intercultural

Proposem un model d’educació plurilingüe i intercultural com a mitjà per a construir una societat autènticament plurilingüe i intercultural, amb un model educatiu que es proposa l’adquisició per part de tots l’alumnat d’una competència plurilingüe en les llengües d’escolarització —català, castellà i anglès—, promovent l’ús de la llengua i la cultura catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe, en el marc del respecte a la diversitat lingüística i cultural, com un element de cohesió i d’igualtat d’oportunitats.

Partim d’una concepció global de la competència plurilingüe segons la qual les competències comunicatives en les diverses llengües no estan aïllades les unes de les altres sinó superposades i relacionades de maneres diverses. Vol dir això que un alumne o alumna plurilingüe no és la suma de dues, tres o quatre de monolingües sinó una entitat única, amb una multi competència dinàmica que evoluciona constantment a partir de les experiències lingüístiques personals.

L’educació intercultural és una resposta pedagògica a l’exigència de preparar els ciutadans perquè puguin desenvolupar-se en una societat plural i democràtica. Té com a finalitat última la igualtat en drets, deures i oportunitats de totes les persones en un marc de valors compartits per a la convivència. L’educació intercultural promou espais d’inclusió que es basen en la igualtat i la necessitat de compartir uns valors comuns que ajudin a conviure en una mateixa comunitat.

La llengua anglesa s’introdueix des de I3, i es considera que aquest procés d’intercanvi lingüístic s’ha de produir en un marc natural i amb sentit. Per tal d’acomplir aquest propòsit, a l’escola tenim un mestre/a a cada comunitat que sempre parla als infants en anglès: en tots els moments del dia, en totes les activitats, al pati, al menjador, als ambients, a les assemblees… independentment de la tasca que estiguin fent els nens i les nenes.

Fins a 1r de primària la llengua anglesa es presenta de manera totalment oral; és a partir d’aquest nivell que s’inicia la llengua escrita en relació a aquell vocabulari que ja és familiar i conegut pels infants de manera oral. A partir de 3r de primària es comença a incorporar la part més estructural de la llengua perquè sentim que els infants ja estan a punt per iniciar aquest procés, ja que fins al moment han pogut aprofundir molt en la llengua oral.